Avsked – avsked inom arbetsrätt för chefer

Avsked – avsked inom arbetsrätt för chefer

En arbetsgivare får endast avskeda en anställd då denne handlat väldigt fel och grovt åsidosatt sina skyldigheter inom företaget. Vid ett avsked upphör anställningen med omedelbar verkan utan rätten till uppsägningstid. Detta är en mycket allvarlig händelse för både den aktuella arbetstagaren och arbetsgivaren som bara kan ske när inga andra alternativ finns. När det handlar om avsked inom arbetsrätt för chefer är det svårt att säga vad som ligger till grund för ett avsked då man måste titta på omständigheterna i det enskilda fallet men några exempel kan vara brott mot arbetsgivare som stöld, misshandel eller förskingring. En arbetsvägran kan vara en orsak till ett avsked, frånvaro utan gott skäl, att den anställda misskött sig allvarligt eller att uppträtt illojalt mot organisationen.

Det finns en tvåmånaders-regel för ett avsked som säger att arbetsgivaren inte enbart får grunda en uppsägning på saker som skett innan de två månaderna inför ett avsked. I undantagsfall kan ett avsked få grundas på tidigare omständigheter vid exempelvis en pågående brottsutredning. Om du som ledare är insatt inom området arbetsrätt för chefer vet du också att det är viktigt som arbetsgivare att följa vissa specifika ordningsföreskrifter när det kommer till ett avsked. Om dessa regler bryts kan denne komma att bli skadeståndsskyldig och avskedet förklaras ogiltigt.

Vid ett avsked måste arbetstagarens fackliga organisation underrättas minst en vecka i förväg. Facket kan då välja att överlägga med arbetsgivaren och det sker då på deras initiativ, en uppsägning kan inte ske i sådant fall innan en eventuell överläggning är avslutad. Om sedan arbetsgivaren ändå går vidare med avskedet måste denne personligen lämna ett skriftligt avsked till den anställda. Detta dokument ska innehålla information om att den berörda har rätt att pröva beslutet i en domstol samt hur man går till väga för att försöka ogiltigförklara och/eller få skadestånd på grund av avskedet. Allt detta ingår i arbetsrätt för chefer.

Arbetsrätt för chefer - avsked

Arbetsrätt för chefer

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se