Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning i medarbetarsamtal

Att köpa in en företagsanpassad utbildning i medarbetarsamtal är en god investering och underlättar mycket för företagets chefer. Medarbetarsamtalet (eller utvecklingssamtalet) är ett mycket viktigt redskap för cheferna och en stor hjälp för dem att få insikt i medarbetarnas vardag. Det underlättar vid arbetsplanering och lönesättning och ger indikationer om trivsel och eventuella konflikter. En företagsintern kurs i att hålla medarbetarsamtal lär ut hur cheferna på bästa sätt strukturerar sina samtal, hur orimliga krav hanteras, hur man ger och och tar konstruktiv kritik och utvärderar prestationer och kunnande. Praktiska verktyg, som checklistor och förslag till agenda, ingår och kan med lätthet kombineras med företagets egna mallar.

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Att alla inom företaget arbetar med medarbetarsamtalet på likvärdigt sätt är både praktiskt och rättvist. Det skapar lugn i organisationen om medarbetarna vet att de blir bedömda efter samma kriterier och har samma chanser till avancemang och lönepåverkan. För cheferna innebär det att vet vad de ska fråga efter och tid sparas genom att cheferna inte behöver sitta en och en och fundera ut vilka bedömningskriterier som gäller. Självklart kan särskilda anpassningar av medarbetarsamtalets innehåll behöva göras, beroende på arbetets art, men den grundläggande basen kan ofta vara densamma. Med väl förberedda chefer går både den praktiska planeringen av samtalen lättare och själva genomförandet blir både bättre och mer genomtänkt och utmynnar i den utveckling av medarbetarna och företaget som är eftersträvansvärt.

Medarbetarsamtal | Kursinnehåll

• Målsättningar och att styra mot målet • Innehåll, struktur och planering inför samtalet • Mallar, checklistor och sätt att arbeta med samtalen • Kopplingen mellan lön-belöning • Olika sätt att kommunicera • Faktorer som motiverar medarbetarna • Hur utvärderas prestation och kompetens? • Praktisk samtalsmetodik • Tydlig feedback viktig • Krav som inte är realistiska • Följ upp!

Medarbetarsamtal nu

Medarbetarsamtal

Våra utbildningar

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Besvärliga människor

Besvärliga människor - företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kund- och klagomålshantering

Klagomålshantering - Företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Kundservice i världsklass

Kundservice som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

Projektledning i praktiken

Projektledare i företagsanpassad utbildning

Läs mer >>>

© foretagsanpassad-utbildning.se